วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการหลักสูตรแกนกลางปี 2551 วันที่ 29-30 ส.ค 2552 ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา


การสัมมนาการจัดการศึกษษพิเศษ วันที่ 22 มิ.ย. 2552


เป็นคณะกรรมการการตัดสินประกวดคัดลายมือประเภทตัวเขียน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ วันที่ 23 ก.ค. 2550 ราชบุรี
ผ่านการอบรมลูกเสือขั้น BTC
การอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการและบุคคลทั่วไป วันที่ 30 มี.ค.-3 เม.ย 52 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง


การฝึกอบรมครูเพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้ผู้เรียน ระหว่างวันที่ 26-28 มี.ค.2552
Language Improvement From July 19 - July 21,2007


 
Wordpress Theme by wpthemescreator .
Converted To Blogger Template by Anshul .